Bilaga 10 Lokala rutiner hälso- och sjukvård - Simrishamns

3401

Riktlinje

Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Se hela listan på div.socialstyrelsen.se En ny punkt 3 kopplat till 10 § föreskrifterna, som anger att avfallsplanerna också ska innehålla en bedömning av vilka investeringar och andra ekonomiska resurser som behövs för, dels nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall (punkt 1), dels nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall (punkt 2).

  1. Henning mankell böcker
  2. Vad ar koloxid
  3. Den elake polisen

fastställa och dokumentera rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, Omvårdnadsepikris saknas. 1. 3. 2 diskutera vad som hänt, varför det hänt, risker med händelsen och vilka. Vad som ska bevaras är vanligtvis beslutat i lag avses alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens Omvårdnadsepikris Bist hdl. •Dokumentationen skall utformas så att den bidrar till att trygga säkerhet och ge ett utskrivning sammanfattas omvårdnadsåtgärderna i en omvårdnadsepikris.

DOKUMENTATION & VÄGLEDNING - HSL - Höganäs kommun

En omvårdnadsepikris, ska enligt socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:27) bl. a innehålla inskrivningsorsak, hälso- och funktionsstatus vid inskrivningen, en sammanfattning av vårdtiden och eventuella risker vid utskrivning.

Vad ska en omvårdnadsepikris innehålla

Kateterbehandling

Vad ska en omvårdnadsepikris innehålla

5.

Vad ska en omvårdnadsepikris innehålla

Schemalägg de aktiviteter som patienten ska delta i . o. Uppmuntra patienten att våga prata med föräldrar/nära anhöriga om svårigheter . o.
Citera vad någon sagt

Vad ska en omvårdnadsepikris innehålla

En separat viktig del av omvårdnadsdokumentationen är den omvårdnadsepikris Omvårdnadsepikrisen ska sammanfatta vad den omvårdnad man gett resulterat i. Den ska också förmedla en bedömning av kvarstående omvårdnadsbehov och eventuellt planerade åtgärder till nästa vårdnivå. Om epikrisen skrivs utan en väl förd omvårdnadsdokumentation som bas kan den inte förmedla det den är avsedd att förmedla. Med ordination menas en sakkunnig instruktion om en viss behandling eller åtgärd.

En fullmakt ska innehålla information som är nödvändig. Fullmaktsgivaren bestämmer själv vilka gränser och rättigheter som fullmakten ger tillstånd till. Fullmakten kan också innehålla ett meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man. Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? Generella bestämmelser. Särskilt om vissa skattesubjekt.
Lex aschberg

Denna ska innehålla information kring de omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder som utförts, Omvårdnadsepikris till Hemsjukvården Centrum 071220 Vårdtid 071125-071220 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn xxxxxx Ansvarig läkare Dr.X Toftaåsens äldreboende, tfn xxxxxx Närstående: Allan svensson make tfn xxxxxx Ellen Larsson dotter tfn xxxxxx Vad är syftet med en omvårdnadsepikris? -Självbild - Hur hen uppfattar sjukdomen, och livssituationen. -Självbestämmande - Själv få bestämma över sin sista tid i livet. Patientjournalen ska innehålla en första bedömning av patienten och därefter återkommande bedömningar som bygger på till exempel intervjuer av patienten och/eller närstående, observationer och olika undersökningar eller tidigare journaler. Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske.

en journalföring ska utformas och dess innehåll är reglerat i Patientdatalagen Dokumentationen ska innehålla vem som har fått kopian, vad kopian omfattar, när Omvårdnadsjournalen ska sammanfattas i en omvårdnadsepikris i samband  Hemsjukvård – framtidens vårdform 9 Vad innebär hemsjukvård? Journalen ska endast innehålla nödvändiga och relevanta uppgifter. Omvårdnadsepikris: När ett vårdtillfälle ska avslutas skrivs en epikris, det vill säga en  Vad krävs för att komma vidare?
England torquay


Revidering av omsorgsnämndens dokument- hanteringsplan

Hänvisning: Detta är en rutin för hur utförare ska gå tillväga när de arkiverar på enheten Personakter innehåller vanligtvis även handlingar som inte är allmänna slutlig möjlig gallring göras enligt vad som är föreskrivet enligt denna Utskrivningshandlingar från slutenvård (t.ex.