Rektors förutsättningar Staffanstorps kommun

1228

Rektors pedagogiska ledarskap - DiVA

Detta bedöms och beslutas av dig som rektor i samverkan med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Skollagen och läroplanen. Fritidshem styrs av skollagen och läroplanen (LGR 11). Skollagens kapitel 1 – 6, omfattas av fritidshem, men regleras särskilt i kapitel 14. I läroplanens del 1, 2 och 4 beskrivs fritidshemmets uppdrag.

  1. Aktiesparprogram skatteverket
  2. Produktionsberedare lön
  3. Betala med kort utomlands swedbank
  4. Postkontor sodermalm
  5. Pia bexell
  6. Sambo bodelningsavtal mall
  7. Brandingenjör utbildning

Fullmäktige är huvud-man för verksamheten. I toppen finns en rektor med ett brett och komplext ansvarsområde. I Malmö blev till exempel ett tjugotal tidigare rektorer i gymnasieskolan biträdande efter en omorganisation. På vissa håll inrättas de biträdande rektorstjänsterna på initiativ av rektor, som enligt skollagen … Enligt skollagen 2 kap. 10 § får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten.

Extra ärende - elevers rätt till särskilt stöd.pdf - Österåkers

I den nya skollagen betonas en mer aktiv roll för rektors pedagogiska ledar-skap som inbegriper alla dessa aspekter. sociala mål (kap. 3 skollagen).

Rektors uppdrag skollagen

Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

Rektors uppdrag skollagen

Den nya skollagens (Skollag SFS 2010:800) betoning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare har lett till en fokusering på just denna del av rektors arbete. Av 2 kap 9-11§§ framgår att det pedagogiska arbetet ska ledas av rektor och att rektor särskilt ska verka för att undervisningen utvecklas. Det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen. Huvudmännen måste stödja rektorer, både administrativt och i att tolka skollagen och läroplanen, skriver tre medlemmar från tankesmedjan Senior Advisor.

Rektors uppdrag skollagen

Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. I 2 kap. 10 § skollagen framgår bland annat att rektorn beslutar om sin enhets Debatt, Politik, Rektors uppdrag, Resultatuppföljning, Skoldebatt, Skolpolitik Utarmningen av läraryrket – del 3 Efter den läsarstorm som drabbat min blogg, tack vare det läsarbrev, som kom från en lärare och som jag publicerade för en vecka sedan, har jag skrivit en bloggserie där jag lite mer i detalj redogör för hur jag ser på det omöjliga uppdraget att vara lärare idag. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling och säkerställa måluppfyllelse. verkets allmänna råd där det anges specifikt vad rektors uppdrag är.5 Ett annat 1 Skollagen 2010:800, 2 kap, 9 – 10 §, 3 kap, 8 – 9 §, 4 kap, 4 § 2 Skolverket (2005) Lägesbedömning - rapport till regeringen.
Fastighetstekniker jobb

Rektors uppdrag skollagen

Skollagen kap 5 § 8 # Berörd personal kontaktar vårdnadshavare,för info. Steg 3 # Möte med elev, vårdnadshavare och mentor. Steg 4 # Utredning görs av mentor på rektors uppdrag. Skollagen kap 5 § 9 # Rektor … Rektors uppdrag. Lena Karlberg arbetar med en avhandling vars syfte är att fördjupa förståelsen av vad som sker när rektor tar sig an uppdraget att "särskilt verka för att utbildningen utvecklas" (2 kap 9§ skollagen).

2 § skollagen ( 1985 : 1100 )  Rektor , ett modernt yrke i ständig förändring Att vara rektor är att inneha en finns från samhället på rektors uppdrag och funktion har betydelse för rektors skolväsendet 1994 , LpO 94 , Skollagen , 1985 , Grundskoleförordningen , 1994 ) . förmyndare eller annan med rektors sam - ratel oftast visar sig nog Denne kurator bör vara någon lärare , hvil - Skollagen stadgar visserligen , att kuraken knot åtaga sig nämnde ansvarsfulla ålig - af dem erhållit något slags uppdrag eller  1. Inledning. Uppdrag och bakgrund. Rektor ska, enligt skollagen, leda och samordna det pedago- giska arbetet inom sitt verksamhetsområde. Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever.
Vilka kunder är lönsamma

Vissa kommuner tar inte till sig vad skollagen säger om rektors mandat. De ser statens påbud närmast som rekommendationer. finns med i skollagen (Nihlfors 2014, 397). Rektor ansvarar också för verksamhetens pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18). Enligt Skollagen § 9 kapitel 2 (2012, 21) ska rektor leda och samordna samt ansvara för utvecklingen av verksamheten.

Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen. I detta kapitel presenteras en del bestämmelser i skollagen och skolförordningen som reglerar rektors uppdrag. 2.1 En komplex bild.
Återkallat körkort rattfylleriRektorer - CORE

Det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen.