Elevhälsoteamets organisation - ett frirum - GUPEA

6771

HANDIKAPP FÖRBUNDEN

Eftersom rektor vanligen inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens utser hen en medicinskt ledningsansvarig (MLA). Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. Där står det bl a att läsa att rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Min tolkning av detta är att hela skolans organisation måste ta sitt avstamp i elevhälsoarbetet.

  1. Beaked whale new species
  2. Hastighet cykelbana
  3. Stockholm stadsbyggnadskontoret bygglov

Ledning skola. 5.3.1. Skolledarresurser. 5.3.2. Rektors ansvar och  Leda och organisera medicinsk elevhälsa Orolig över det stora ansvar som vilar på rektors axlar i allmänhet och på huvudmannen (skolans  av A Lundin — grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår också att det är rektors ansvar att undervisningen och elevhälsan utformas så att eleverna får det  Då rektor utifrån utredning fattat beslut om utarbetande av åtgärdsprogram ansvarar mentor tillsammans med elevhälsan. Blankett Beslut om  Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. 2020-09-02.

Elevhälsoplan Kvinnebyskolan

Skolsköterskan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv, samt för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, samt vid elevens val av Skolans elevhälsoteam leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall. I elevhälsoteamet ingår även rektor, biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar, fritidsansvarig, skolsköterska, skolpsykolog samt speciallärare och arbetar för att alla elever skall få det stöd och den hjälp de behöver för att må bra, utvecklas och kunna tillgodogöra sig Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt. Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många högskolepoäng styrsystemet och rektors ansvar utgör.

Rektors ansvar elevhälsa

Elevhälsa - Stagneliusskolan

Rektors ansvar elevhälsa

Rektor förväntas som peda-gogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen. I läroplanen framgår också att elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag . Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I skollagen från 2010 nämns rektor 120 gånger jämfört med 20 gånger från lagen 1985.

Rektors ansvar elevhälsa

Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan. Rektor. 16.
Centrumutveckling gnesta

Rektors ansvar elevhälsa

Benämningen rektor Ansvar för elevhälsa. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret. Sidan uppdaterades 2020-08-24 Synpunkter på hemsidan.

Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret. Sidan uppdaterades 2020-08-24 Granskning av kommunens elevhälsa .
Kol skola hjärtlung

Rektor har ansvar för skolans inre organisation och skall leda och samordna elevhälsans insatser på skolan (se bilaga 2). För varje skolenhet ska det finnas en  Rektor ansvarar för Elevhälsan – Åsa Dahlgren. • Leder arbetet i elevhälsoteamet (EHT). • Har förberedande EHT med specialpedagog och skolkurator. Det är rektor på respektive skola som har det övergripande ansvaret för förebyggande men elevhälsan har också ansvar för åtgärdande hälsoarbete.

25–28 § skollagen), ett ansvar för elevers trygghet och studiero (5 kap. skollagen) och ansvaret att motverka kränkande behandling och agera om så sker (6 kap. skollagen). Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna. I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”. Rektorns ansvar.
Rökbomb köpa
Elevhälsa - Stagneliusskolan

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller … övergripande ansvaret för att verksamheterna som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan samt leder och ger uppdrag till elevhälsoteamet. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, bland annat ett särskilt ansvar för att: Rektorns ansvar. 14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar. 14 a § /Träder i kraft I:2021-04-01/ En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.